Lieven Gevaertlaan 8
Pelt
Tel 011/808880

Algemene verkoopsvoorwaarden

Conditions générales de vente

Allgemeine veraufsbedingungen

General conditions of sale


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1.            Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.


2.            Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.         De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn.

 

2.2.         Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod aan te nemen, met dien verstande evenwel, dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit bericht niet binnen een week na verloop van deze termijn is binnengekomen.

 

2.3.         De wijzigingen aan het aanbod van de verkoper aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.

 

 

3.            Tekeningen en beschrijvingen

3.1.         De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

 

3.2.         De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel het eigendom van de koper:

 

a)            indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of

b)            indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin de verkoper zich niet het eigendomsrecht heeft voorbehouden.

 

3.3.         De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de koper aan de verkoper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de koper. Zij mogen zonder toestemming van de koper niet door de verkoper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

 

 

4.            Verpakking

Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte goederen. De verpakking wordt afzonderlijk gefactureerd.

 

 

5.            Controle

De koper is bevoegd, zowel tijdens het vervaardigen als na de voltooiing van het werk, de hoedanigheid van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en verifiëren door zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en verificaties worden in de normale werkuren in de werkplaats uitgevoerd, nadat met de verkoper tevoren dag en uur overeengekomen werd. De kosten die voortkomen uit dit onderzoek of uit de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme zijn ten laste van de koper.

 

De koper moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Elke niet conformiteit moet worden onmiddellijk worden gesignaleerd. Bij gebreke hiervan wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kan worden opgemerkt. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk geformuleerd worden. 

 

 

6.            Overgang van risico - Levering

6.1.         De goederen worden EXW (Incoterms 2010) verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden.

 

6.2.         De verkoper moet de koper schriftelijk de datum opgeven, waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. De mededeling aan de koper moet tijdig genoeg geschieden om de koper in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen.

 

6.3.         Indien de verkoper is opgetreden om aan de koper wagons of eender ander vervoermiddel te bezorgen of om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; alle kosten die eruit voortvloeien zullen aan kostprijs worden aangerekend.

 

6.4.         De goederen reizen op risico van de koper.

 

6.5.         Tenzij anders overeengekomen zijn deelverzendingen toegestaan.

 

 

7.            Eigendomsvoorbehoud

7.1.         Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 6, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De betaalde voorschotten blijven verworven door de verkoper ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

7.2.         De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven.

 

In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).

 

 

8.         Leveringstermijnen

8.1               Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data:

a)       de dag van de totstandkoming der overeenkomst als omschreven in artikel 2

b)       de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien in de een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen.

 

8.2               Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

 

8.3               Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen.

 

De verkoper voorziet in de opslag van de goederen voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen.

 

 

9.            Betaling

9.1.         Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij.

 

9.2.         De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten. Tenzij anders is bepaald, zullen de prijzen herzien worden door toepassing van de prijsherzieningsformule als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd.

 

9.3.         Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die:

 

1°            van de ontvangst door de koper van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of

2°            van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten, of

3°            van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.

 

Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

 

De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002.

 

De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

 

Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.

 

9.4.         Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

 

 

10.          Financiële waarborgen

De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

 

 

11.          Ontbindend beding

Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of in geval van toepassing van artikel 10, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 

De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

 

Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 150 EURO verschuldigd zijn.

 

 

12.          Waarborg

12.1.       De verkoper verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling.

 

Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende een jaar na de indienstneming; deze wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld in de fabrieken indien de levering in België is geschied en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied.

 

De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de koper.

 

12.2.       De verkoper zal buiten hetgeen bepaald is in punt 12.1 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.

 

12.3.       Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden.

 

Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de verkoper niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:

 

 • niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;
 • de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
 • in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;
 • de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.);
 • de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;
 • indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
 • indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

 

12.4.       De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 12.3.

 

Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

 

 

13.          Montage

13.1.       Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst. Nochtans kan de verkoper akkoord gaan volgens bijzondere voorwaarden, deze diensten, op aanvraag van de koper, uit te voeren. In dit geval gebeuren de prestaties van de arbeiders of monteurs op kosten van de koper.

 

13.2.       De koper moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen.

 

 

14.          Bevrijdende omstandigheden

14.1.       Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.

 

14.2.       De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

 

14.3.       Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.

 

 

15.          Toepasbare wet

 

De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben.

 

 

16.          Bevoegde rechtbanken

 

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.


BIJLAGE - PRIJSHERZIENINGSFORMULE

 

Voor aannemingen van in de fabriek uit te voeren werken en leveranties zou de formule moeten zijn:

 

waarin:

 

 =       factuurprijs

 =      eerste basisprijs op datum orderbevestiging.

 =    prijs van CORROSIEVAST STAAL AISI 304, Koudgewalste platen 1 tot  -1,2 mm op datum orderbevestiging overgenomen uit Marktprijzen van materialen: overzichtstabellen (www.agoria.be).

M =         prijs van dezelfde grondstof op factuurdatum.           

 =      het referte-uurloon vermeerderd met de sociale lasten in de metaalverwerkende nijverheid (Limburgs gemiddelde), erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria (www.agoria.be) op datum orderbevestiging (maand).

S =           hetzelfde loon op factuurdatum (maand).


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 

1.            Préambule

 

Les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit.

 

 

2.            Formation du contrat

 

2.1.        Le contrat est réputé parfait lorsque, après réception d'une commande, le vendeur a expédié une acceptation écrite, éventuellement dans le délai fixé par l'acheteur.

 

2.2.        Si, en formulant une proposition ferme, le vendeur a fixé un délai pour l'acceptation, le contrat est réputé parfait lorsque l'acheteur a expédié une acceptation écrite avant l'expiration du délai. Cependant, le contrat n'est formé que si cette acceptation parvient au plus tard une semaine après l'expiration du délai.

 

2.3.        Une modification aux propositions du vendeur n'est acquise que si elle est confirmée par écrit. Les affaires traitées par les agents du vendeur ne sont valables qu'après confirmation donnée directement par le vendeur à l'acheteur.

 

 

3.            Plans et documents descriptifs

 

3.1.        Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures et listes de prix ont le caractère d'indications approximatives. Ces données n'ont de valeur obligatoire que si le contrat s'y réfère expressément.

 

3.2.        Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont remis à l'acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni utilisés par l'acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et documents sont la propriété de l'acheteur:

 

a)            si une clause expresse le prévoit, ou

b)            s'ils se rattachent à un contrat d'études préalable, distinct du contrat d'exécution, n'en réservant pas la propriété au vendeur.

 

3.3.        Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, remis par l'acheteur au vendeur avant ou après la conclusion du contrat, demeurent la propriété exclusive de l'acheteur. Ils ne peuvent, sans son autorisation, être utilisés par le vendeur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.

 

 

4.            Emballages

 

Sauf stipulation contraire, les prix s'entendent marchandises nues. Les emballages seront facturés séparément.

 

 

5.            Contrôle

 

L'acheteur est autorisé à faire contrôler et vérifier par ses représentants dûment mandatés, la qualité des matériaux utilisés et des parties du matériel, tant pendant la construction qu'après achèvement. Ces contrôles et vérifications s'effectuent sur les lieux de fabrication, pendant les heures de travail normales, après entente avec le vendeur sur le jour et l'heure. Les frais de cet examen, y compris ceux résultant de l'intervention d'un organisme de contrôle ou d'essais, sont à charge de l'acheteur.

 

L'acheteur doit inspecter les marchandises à la livraison immédiatement et abondamment. Toute non-conformité doit être immédiatement signalé. A défaut, il est convenu que les marchandises sont conformes et définitive et irréfutable libre de tout défaut visible qui peut être remarqué après une inspection approfondie. Toutes les plaintes, commentaires, litiges ou contestations ne sont recevables que si ils sont formulée par écrit.

 

 

6.            Transfert des risques – Livraisons des biens

 

6.1.        Les marchandises sont vendues EXW (Incoterms 2010) même si elles doivent être expédiées franco.

 

6.2.        Le vendeur préviendra l'acheteur par écrit de la date à laquelle ce dernier est tenu de prendre livraison du matériel. L'avis du vendeur doit être donné suffisamment à l'avance pour permettre à l'acheteur de prendre les mesures normalement nécessaires à cet effet.

 

6.3.        Si le vendeur intervient pour procurer à l'acheteur les wagons ou autre moyen de transport nécessaire ou pour faciliter les formalités en douane, il n'encourra de ce chef aucune responsabilité; tous les frais en résultant seront facturés à prix coûtants.

 

6.4.        Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.

 

6.5.        Sauf accord contraire, les livraisons partielles sont autorisées.

 

 

7.            Réserve de propriété

 

7.1.        Sans préjudice des dispositions de l'article 6 les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix. Les avances seront gardés par le vendeur à titre de compensation pour les pertes éventuelles à la revente.

 

7.2.        L'acheteur s'engage à ne pas les vendre ou céder à des tiers aussi longtemps que les marchandises restent la propriété du vendeur.

 

En cas de non-respect de cette interdiction une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente sera due par l'acheteur (en supplément du prix de vente et des intérêts de retard éventuels).

 

 

8.            Délais de livraison

 

8.1.        Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la dernière des deux dates suivantes:

 

a)            la date de formation du contrat, telle que définie à l'article 2

b)            la date de réception par le vendeur de l'acompte, si le contrat en prévoit un avant la mise en fabrication.

 

8.2.        Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et un retard éventuel ne peut pas donner lieu à la résiliation de la commande ou à un dédommagement quelconque.

 

8.3.        Si l'acheteur ne prend pas livraison de la marchandise au moment où elle est mise à sa disposition par le vendeur, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l'échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison.

 

Le vendeur pourvoit au magasinage du matériel aux frais et aux risques et périls de l'acheteur.  Sur requête de l'acheteur, le matériel sera assuré par le vendeur, mais aux frais de l'acheteur.

 

 

9.            Paiement

 

9.1.        Les paiements seront faits en EURO ou dans la monnaie stipulée dans le contrat, nets et sans escompte.

 

9.2.        Les prix sont basés sur les cours du jour des matières, salaires et charges sociales. Sauf convention contraire dans le contrat, ces prix seront revus conformément à la clause annexée aux présentes conditions générales.

 

9.3.        Sauf convention contraire, les factures sont payables dans un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui :

 

1°            de la réception, par l'acheteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou

2°            de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si l'acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou

3°            de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, et si l'acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification.

 

Lorsque l'acheteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu, ou à défaut, dans le délai de paiement légal, le vendeur a droit, à compter du jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

 

Le taux directeur est le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération principale de refinancement tel que défini par la loi du 2 août 2002.

 

Lorsque l'acheteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement légal, le vendeur est, de plus, en droit, sans préjudice de son droit au remboursement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, de réclamer à l'acheteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement.

 

La stipulation du paiement d'un intérêt ne nuit pas à l'exigibilité des termes de paiement à l'époque de leur échéance.

 

9.4.        Toutes les taxes actuelles et futures ainsi que tous les prélèvements et coûts additionnels, de quelque nature qu'ils soient, liés à la vente sont à charge de l'acheteur.

 

 

10.          Garanties financières

 

S'il apparaît, après la conclusion du contrat et jusqu'au paiement intégral du prix, que le crédit de l'acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore et notamment dans les cas suivants : demande de prorogation d'échéance de protêt, saisie de tout ou partie des biens de l'acheteur à l'initiative d'un créancier, retard de paiement de cotisations dues à l'ONSS, etc.; le vendeur se réserve le droit, même après expédition partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu’il juge convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire donne le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché, et ce sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

 

 

11.          Clause résolutoire

 

En cas de non-paiement de la facture à l'échéance ou en cas d'application de l'article 10, la convention est résolue de plein droit et par le seul fait de la signification de sa volonté par le vendeur à l'acheteur par lettre recommandée et ceci sans mise en demeure préalable.

 

Le vendeur a le droit de reprendre les marchandises livrées sans intervention des tribunaux. De plus et au titre de dommages-intérêts, il sera dû un montant égal à 15 % du prix avec un minimum de 150 EURO.

 

 

12.          Garantie

 

12.1.      Le vendeur s'engage à remédier, par un remplacement ou une réparation du produit, à tout vice caché dûment prouvé dont les produits vendus seraient entachés et qui ne sont pas la conséquence d'un cas de force majeure, d’une intervention fautive de l'acheteur ou de tiers.

 

Cette garantie est limitée à des vices qui ont été portés à la connaissance du vendeur dans l'année suivant la mise en service. La mise en service est réputée avoir lieu 30 jours après la mise à disposition des produits dans les usines du vendeur si la livraison a eu lieu en Belgique et 45 jours si la livraison a eu lieu à l'étranger.

 

Le vendeur devient propriétaire des pièces remplacées. Ces pièces doivent être renvoyées aux frais de l'acheteur.

 

12.2.      Le vendeur n'assumera aucune autre obligation de garantie que celle indiquée sous le point 12.1. Le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts pour des dommages causés à des biens utilisés à des fins professionnelles ou pour des pertes liées à des activités professionnelles de l'acheteur ou des personnes dont il est responsable du chef de l'article 1384 CC.

 

12.3.      De plus, le vendeur ne pourra pas être tenu de payer des dommages-intérêts du chef d'une responsabilité extra-contractuelle.

 

En ce qui concerne le dommage corporel et le dommage causé à des biens utilisés à titre privé, le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts quand :

 

 • il n'est pas prouvé que le défaut existait au moment de la mise en circulation du produit;
 • le vendeur, compte tenu de l'état de la science et de la technique, n'était pas en mesure de connaître l'existence du vice;
 • le défaut est dû à la conception de la chose dans laquelle le produit vendu a été incorporé ou lorsque le défaut est dû aux instructions de l'acheteur;
 • le dommage résulte d'une faute de l'acheteur, de la personne lésée ou de quelqu'un dont la personne lésée ou l'acheteur est responsable (ex.: des manipulations fautives, un actionnement erroné, des transformations exécutées par l'acheteur ou des tiers, etc.);
 • le défaut résulte de la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
 • le dommage est dû à un manque d'entretien ou un entretien qui est contraire au manuel d'entretien ou les prescriptions d'entretien établies par le vendeur ou le fabricant;
 • le dommage résulte d'une intervention d'un tiers non agréé par le vendeur ou le fabricant.

 

12.4.      L'acheteur garantira le vendeur de toutes les actions ou demandes que des tiers feraient valoir contre lui du chef de dommages énumérés au point 12.3.

 

Lorsqu'il s'agit d'une fabrication suivant les plans établis par l'acheteur, la responsabilité du vendeur (fabricant) sera en tout cas limitée à l'exécution des produits suivant les indications strictes de ces plans.

 

 

13.          Montage

 

13.1     Le montage ne fait jamais partie du contrat. Toutefois, le vendeur peut, sur demande de l'acheteur, et suivant des conditions spéciales, convenir d’effectuer ces services. Dans ce cas, les prestations des ouvriers ou monteurs se font aux frais de l'acheteur.

 

13.2.    L'acheteur fournira, à ses frais, les aides, engins et tous les produits nécessaires au montage.

 

 

14.          Causes d'exonération

 

14.1.      Sont considérées comme causes d'exonération si elles interviennent après la conclusion du contrat et en empêchent l'exécution: les conflits du travail et toutes autres circonstances telles que incendie, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de transport, manque général d'approvisionnements, restrictions d'emploi d'énergie lorsque ces autres circonstances sont indépendantes de la volonté des parties.

 

14.2.      La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder l'autre partie de leur intervention aussi bien que de leur cessation.

 

14.3.      La survenance d'une de ces causes dégage la responsabilité aussi bien du vendeur que de l'acheteur.

 

 

15.          Droit applicable

 

Le contrat est régi par la loi belge, à moins que les parties n'en aient stipulé autrement.

 

 

16.          Tribunaux compétents

 

En cas de contestation, seuls les tribunaux de Hasselt seront compétents.


 

ANNEXE - FORMULE DE RÉVISION DE PRIX

Pour les entreprises de travaux et de fournitures à exécuter en usine:

 

 

dans laquelle:

 

P =          Prix de facturation

Po =        Prix de base initial à la date de la confirmation

Mo =      Valeur de ACIERS INOXYDABLES AISI 304, Tôles laminées à froid 1 à  -1,2 mm à la date de la confirmation relevée dans le mercuriale des matériaux (www.agoria.be ).

M =         Valeur de la même matière à la date de la facturation.

So =        Salaire-horaire de référence majoré des charges sociales de l'industrie des fabrications métalliques (moyenne Limbourg) tel que reconnu par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie  et publié par Agoria (www.agoria.be) à la date de la confirmation (mois).

S =          Même salaire à date de facturation


ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

 

 

1.            Vorbemerkung

 

Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen sind anwendbar unter Vorbehalt der von beiden Parteien ausdrücklich und schriftlich vereinbarten Änderungen.

 

 

2.            Vertragsabschluss

 

2.1.        Der Vertrag wird als abgeschlossen betrachtet, wenn der Verkäufer nach Prüfung eines Auftrags eine schriftliche Annahmebestätigung verschickt hat, eventuell innerhalb der vom Käufer festgesetzten Frist.

 

2.2.        Wenn der Verkäufer bei der Formulierung eines bindenden Angebots eine Annahmefrist festgesetzt hat, wird der Vertrag als perfekt betrachtet, wenn der Käufer vor dem Ablauf dieser Frist eine schriftliche Annahmebestätigung verschickt hat. Der Vertrag wird jedoch nur abgeschlossen wenn diese Annahmebestätigung spätestens eine Woche nach Ablauf der Frist beim Käufer eingeht.

 

2.3.        Eine am Angebot des Verkäufers vorgenommene Änderung wird nur angenommen, wenn sie schriftlich bestätigt wird. Sämtliche von den Geschäftsagenten des Verkäufers getätigte Geschäfte sind nur gültig nachdem der Verkäufer dem Käufer das Angebot direkt bestätigt hat.

 

 

3.            Zeichnungen und Beschreibungen

 

3.1.        Die Gewichte, Massen, Rauminhalte und sonstigen Angaben aus den Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Werbeanzeigen, Graphiken und Preislisten, haben nur einen annähernden Charakter. Diese Angaben sind nur bindend, wenn im Vertrag ausdrücklich auf sie hingewiesen wird.

 

3.2.        Die Zeichnungen und technischen Dokumente die die vollständige oder partielle Herstellung des Materials ermöglichen und dem Käufer vor oder nach Vertragsabschluss zugestellt werden, bleiben das ausschliessliche Eigentum des Verkäufers. Sie dürfen ohne dessen Genehmigung vom Käufer weder verwendet, kopiert, vervielfälltigt, weitergegeben, noch Dritten bekanntgegeben werden. Diese Zeichnungen und Dokumente sind jedoch das Eigentum des Käufers:

 

a)            wenn dies in einer ausdrücklichen Klausel vorgesehen ist, oder

b)            wenn sie sich auf einen vorhergehenden, vom Ausführungsvertrag unterschiedenen  Entwurfvertrag beziehen, in dem das Eigentumsrecht dem Verkäufer nicht vorbehalten ist.

 

3.3.        Die Zeichnungen und technischen Dokumente, die die vollständig oder partielle Herstellung des Materials ermöglichen und dem Käufer vor oder nach Vertragsabschluss vom Verkäufer zugestellt werde, bleiben das ausschliessliche Eigentum des Käufers. Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder verwendet, kopiert, vervielfältigt, weitergegeben, noch Dritten bekanntgegeben werden.

 

 

4.            Verpackungen

 

Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung gelten die Preise für unverpackte Waren. Die Verpackung und die Holzkeile werden gesondert angerechnet.

 

 

 

 

 

5.            Kontrolle

 

Der Käufer hat das Recht, sowohl während des Herstellungsverfahrens wie auch nach Beendiging der Arbeiten, die Qualität des verwendeten Materials und der Materialteile von seinen bevollmächtigten Vertretern kontrollieren und überprüfen zu lassen. Diese Kontrollen und Uberprüfungen werden während der üblichen Arbeitsstunden in der Werkstatt ausgeführt, nachdem der Käufer sich mit dem Verkäufer über den Tag und die Stunde geeinigt hat. Die Kosten dieser Untersuchung gehen zu Lasten des Käufers, auch wenn sie von einem Kontroll- oder Prüfungsorganismus ausgeführt werden.

 

Der Käufer soll die Ware bei Lieferung sofort und gründlich inspizieren. Jede Non-konformität soll sofort gemeldet werden. Andernfalls wird endgültig und unwiderlegbar akzeptiert, dass die Waren entsprechen und frei sind von sichtbaren Defekt der nach einer gründlichen Inspektion bemerkt werden kann.  Alle Beschwerden, Kommentare, Streitigkeiten oder Proteste sind nur zulässig, wenn sie schriftlich formuliert werden.

 

 

6.            Ubertragung des Risikos

 

6.1.        Die Waren werden in der Fabrik des Verkäufers EXW (Incoterms 2010) verkauft und endgültig in Empfang genommen, auch wenn sie franko verschickt werden sollten.

 

6.2.        Der Verkäufer wird dem Käufer schriftlich das Datum mitteilen an dem letzterer die Waren in Empfang nehmen soll. Der Verkäufer soll dem Käufer rechtzeitig benachrichtigen, damit dieser die Gelegenheit hat, die normalen notwendigen Massnahmen zu treffen.

 

6.3.        Wenn der Verkäufer sich einschaltet, um dem Käufer Güterwagen oder sonstige notwendige Transportmittel zu besorgen, oder um die Zollformalitäten zu erleichtern, bringt dies für ihn keinerlei Verantwortung mit sich. Sämtliche Kosten die daraus resultieren, werden zum Selbstkostenpreis angerechnet.

 

6.4.        Die Waren reisen auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

 

6.5.        Sofern nicht anders vereinbart sind Teillieferungen erlaubt.

 

 

7.            Eigentumsvorbehalt

 

7.1.        Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 6 bleiben die Waren Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Zahlung des Kostenpreises.  Die Vorauszahlungen bleiben vom Verkäufer als Ausgleich für mögliche Verluste beim Wiederverkauf erworben.

 

 

7.2.        Der Käufer verpflichtet sich dazu, die Waren weder zu verkaufen noch an Dritte abzutreten, solange sie Eigentum des Verkäufers bleiben.

 

Im Falle der Nicht-Einhaltung dieses Verbots soll der Käufer einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 50 % des Verkaufspreises zahlen (ausser dem Verkaufspreis und den eventuellen Verzugszinsen).

 

 

8.            Lieferfriste

 

8.1.        Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung fangen die Lieferfristen ab letzterem der folgenden zwei Daten an:

 

a)            das Datum des Vertragsabschlusses wie in Artikel 2 bestimmt;

b)            das Datum an dem der Verkäufer die Anzahlung empfängt, wenn im Vertrag eine Anzahlung vor Beginn der Herstellung vorgesehen ist.

 

8.2.        Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung sind die im Vertrag erwähnten Lieferfriste nur zur Information angegeben; eine eventuelle Verspätung kann nie zur Auflösung des Vertrags oder zur Zahlung irgendwelchen Schadenersatzes Anlass geben.

 

8.3.        Wenn der Käufer die Waren nicht in Empfang nimmt in dem Augenblick, wo sie ihm vom Verkäufer zur Verfügung gestellt werden, ist er trotzdem dazu verpflichtet, den Verfalltag, der normalerweise für die Zahlung der Lieferungen festgesetzt war, einzuhalten.

Der Verkäufer sorgt für die Lagerung der Waren auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Auf Bitte des Käufers werden die Güter vom Verkäufer versichert, jedoch auf Kosten des Käufers.

 

 

9.            Zahlung

 

9.1.        Sämtliche Zahlungen werden in EURO oder in der im Vertrag vorgesehenen Währung ausgeführt. Sie werden Netto errechnet und nicht diskontiert.

 

9.2.        Die Preise werden nach Tageskurs der Rohstoffe, der Löhne und der Soziallasten berechnet. Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung werden die Preise in Anwendung der diesen allgemeinen Verkaufsbedingingen beiliegenden Klausel revidiert.

 

9.3.        Vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung sind die Rechnungen zahlbar innerhalb einer 30-tägigen Frist, die läuft ab dem Tag, der folgt auf:

 

1°            den Eingang der Rechnung oder eines gleichwertigen Zahlungsersuchens beim Käufer, oder

2°            den Erhalt der Güter oder Dienstleistungen, falls das Eingangsdatum der Rechnung oder des gleichwertigen Zahlungsersuchens nicht ermittelt worden ist oder falls der Käufer die Rechnung oder das gleichwertige Zahlungsersuchen eher erhält als die Güter bzw. Dienstleistungen, oder

3°            die Annahme oder Kontrolle zwecks Überprüfung der Übereinstimmung der Güter bzw. Dienstleistungen mit dem Vertrag, falls das Gesetz und der Vertrag ein Verfahren zur Annahme oder Kontrolle vorsieht oder falls der Käufer die Rechnung bzw. das gleichwertige Zahlungsersuchen erhält, bevor oder genau an dem Datum, an dem die Warenannahme oder Kontrolle stattfindet.

 

Zahlt der Käufer nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist - bzw. in Ermangelung einer solchen - der gesetzlichen Zahlungsfrist, so hat der Verkäufer ab dem darauf folgenden Tag, von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung, Anrecht auf die Zahlung von Zinsen, und zwar zu einem Bezugszinssatz, zuzüglich 8 Prozentpunkten, abgerundet bis zum höheren halben Prozentpunkt.

 

Beim Bezugszinssatz handelt es sich um den Zinssatz, den die Europäische Zentralbank für ihre jüngsten Grundrückfinanzierungstransaktionen, laut Definition des Gesetzes vom 2. August 2002 anwendet.

 

Der Verkäufer behält außerdem, wenn der Käufer nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist zahlt – bzw. wenn keine Zahlungsfrist vereinbart worden ist - innerhalb der gesetzlichen Zahlungsfrist, unvermindert sein Anrecht auf Entschädigung der Gerichtskosten (in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gerichtsgesetzbuches) sowie ein Anrecht auf eine angemessene Entschädigung, die der Käufer für alle relevanten Einforderungskosten aufgrund des Zahlungsrückstandes zu zahlen hat.

 

Die Tatsache, dass Zinsen verlangt werden, stellt kein Hindernis dafür dar, dass die Zahlungen an ihrem Fälligkeitsdatum eingeklagt werden können.

 

9.4.        Alle im Zusammenhang mit dem Verkauf entstehenden heutigen und zukünftigen Steuern, Abgaben und Zusatzkosten, egal welcher Art, gehen zu Lasten des Käufers.

 

 

10.          Finanzielle Sicherheiten

 

Wenn sich nach Vertragsabschluss und bis zur vollständigen Zahlung des Kostenpreises herausstellt, dass die Kreditwürdigkeit des Käufers angezweifelt wird oder verschlechert, nämlich in den folgenden Fällen: Antrag auf Verlängerung des Verfalldatums des Protestes, Beschlagnahme sämtlicher Güter oder eines Teils der Güter des Käufers auf Initiative eines Gläubigers, Zahlungsrückstand für die Beiträge der Sozialversicherung usw., behält der Verkäufer sich das Recht vor, auch nach Lieferung eines Teils der Waren, vom Käufer die Sicherheiten zu fordern, die nach der Meinung des Verkäufers für die gute Ausführung der eingegangenen Verpflichtungen angemessen sind. Die Weigerung darauf einzugehen, gibt den Verkäufer das Recht, das ganze Geschäft oder einen Teil davon zu annulieren, ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist.

 

 

11.          Auflösende bestimmung

 

Im Falle der Nicht-Zahlung einer Rechnung am Verfalldatum oder im Falle der Anwendung des Artikels 10, wird der Vertrag mit vollem Recht aufgelöst, indem der Verkäufer seinen Willen hierzu durch einen einfachen Einschreibebrief deutlich macht, ohne dass eine vorhergehende Inverzugsetzung erforderlich ist.

 

Der Verkäufer hat das Recht, die gelieferten Waren ohne Einmischung des Gerichts zurückzunehmen. Außerdem ist als Entschädigung einen Betrag in Höhe von 15 % des Kostenpreises fällig, mit einem Mindestbetrag von 150 EUR.

 

 

12.          Garantie

 

12.1.      Der Verkäufer verpflichtet sich dazu, alle unanfechtbaren verborgenen Mängel (an den Gütern selbst), die nicht entstanden sind durch höhere Gewalt, einen fehlerhaften Eingriff des Käufers oder von Dritten, zu beseitigen, indem er sie ersetzt bzw. in Stand setzt.

 

Diese Verpflichtung gilt nur für Mängel, die während eines Jahres nach Inbetriebnahme auftreten; man geht davon aus, dass diese erfolgt ist innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Güter in den Fabriken zur Verfügung gestellt worden sind, falls die Lieferung in Belgien erfolgt ist und 45 Tage, falls die Lieferung im Ausland erfolgt ist.

 

Der Verkäufer wird Eigentümer der ersetzten Ersatzteile. Diese Teile werden auf Kosten des Käufers zurückgesandt.

 

12.2.      Der Verkäufer ist neben dem, was unter Punkt 12.1 festgelegt worden ist, zu keinerlei weiterer Garantie oder Entschädigung verpflichtet. Der Verkäufer ist insbesondere nicht verpflichtet zu irgendeiner Entschädigung für eventuellen Schaden an betriebsmäßig eingesetzten Gütern oder für Verluste, die mit der Berufstätigkeit des Käufers oder von Personen zusammenhängen, und für die er aufgrund von Art. 1384 des Belgischen Gesetzbuches haftbar gemacht wird.

 

12.3.      Zugleich ist der Verkäufer nicht dazu verpflichtet diesen Schaden aus außervertraglichen Gründen zu entschädigen.

 

In Bezug auf Körperschaden und Schaden an Privatgütern, ist der Verkäufer nicht zu einer Entschädigung verpflichtet, wenn:

 

·              nicht nachgewiesen werden kann, dass die Mängel zu dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Güter vorhanden waren;

·              der Verkäufer, angesichts des Stands der Wissenschaft und Technik nicht über das Vorhandensein der Mängel informiert sein konnte;

·              bei Mängeln, die auf die Konzeption der Sache, in der die Güter einverleibt werden oder auf die Anweisungen des Käufers zurückgehen;

·              der Schaden auf Mängel des Käufers, der verletzten Person oder einer Person zurückgeht, für die die verletzte Person haftet, (Beispiel: fehlerhaftes Steuern, fehlerhafte Bedienung, Transformationen, die vom Käufer oder von Dritten, usw. ausgeführt werden);

·              die Mängel eine Folge der Übereinstimmung der Güter mit zwingenden Vorschriften sind, die von öffentlichen Behörden ausgehen;

·              falls der Schaden auf einen Mangel bei der Wartung oder eine Instandhaltung zurückgeht, die im Widerspruch steht zum Wartungshandbuch oder zu den Wartungsvorschriften, die der Hersteller verfasst hat;

·              falls der Schaden auf einen Eingriff eines Dritten zurückgeht, der vom Hersteller nicht anerkannt ist.

 

12.4.      Der Käufer wird alle Ansprüche bzw. Forderungen, die  Dritte aufgrund von unter Punkt 12.3 festgelegten Schaden gegenüber dem Verkäufer stellen können, übernehmen.

 

Falls es um eine Herstellung laut eines Plans geht, den der Käufer geliefert hat, wird die Garantie auf jeden Fall auf die strikte Ausführung der Teile begrenzt bleiben, wie laut diesen Plänen angegeben.

 

 

13.          Montage

 

13.1.      Die Montage ist nie Teil des Vertrags. Der Verkäufer kann jedoch auf Bitte des Käufers und laut besonderer Bestimmungen diese Dienste ausführen.
In diesem Fall werden die Leistungen der Arbeiter oder Monteure auf Kosten des Käufers ausgeführt.

 

13.2.      Der Käufer soll auf eigene Kosten die Hilfsmittel, die Maschinen und alle für die Montage erforderlichen Produkte zur Verfügung stellen.

 

 

14.          Befreiende Umstände

 

14.1.      Werden als befreiende Umstände betrachtet, wenn sie nach Vertragsabschluss auftreten und die Ausführung des Vertrags verhindern: Arbeitskonflikte und alle sonstigen Umstände, sowie Feuer, Mobilisierung, Beschlagnahme, Embargo, Verbot auf Devisentransfer, Aufstand, Mangel an Transportmittel, all gemeiner Vorratmangel, Beschränkungen des Energieverbrauchs, wenn diese übrigen Umstände von dem Willen der Parteien unabhängig sind.

 

14.2.      Die Partei die sich auf die oben erwähnten Umstände beruft, soll die andere Partei unverzüglich des Eintretens sowie der Beendiging dieser Umstände schriftlich in Kenntnis setzen.

 

14.3.      Das Auftreten einer dieser Umstände entbindet sowohl den Verkäufer wie auch den Käufer ihrer Verantwortung.

 

 

15.          Anwendbares Recht

 

Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung zwischen den beiden Parteien wird der Vertrag vom belgischen Recht bestimmt.

 

 

16.          Zuständige Gerichte

 

Im Streitfall ist ausschliesslich das Gericht von Hasselt zuständig.

 

ANLAGE: PREISANPASSUNGSKLAUSELN

 

Für Bau- und Dienstleistungsunternehmen mit Herstellungsverfahren im Werk:

 

 

wobei:

 

 =       Rechnungspreis

 

 =      erster Grundpreis am Datum der Auftragsbestätigung

 

 =    Preis von Edelstahl AISI 304 kaltgewalzte Bleche 1 auf -1,2 mm am Datum der Auftragsbestätigung gemäss Veröffentlichung in Marktpreise von Materialien: Übersichtstabellen (www.agoria.be)

 

M =         Preis desselben Grundstoffs am Rechnungsdatum.

 

 =      Durchschnittsstundenlohn inkl. Sozialabgaben in der metallverarbeitenden Industrie (Limburger Durchschnitt) laut Erlass des Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie und von Agoria (www.agoria.be) am Datum der Auftragsbestätigung (Monat) veröffentlicht.

 

S =          derselbe Lohn am Rechnungsdatum (Monat).

 

GENERAL CONDITIONS OF SALE

 

1.            Introduction

 

These general conditions shall apply, barring any changes expressly agreed in writing by both parties.

 

 

2.            Conclusion of an agreement

 

2.1.        Agreement shall be deemed to have been reached when, after receiving an order, the seller receives written confirmation that the order is to be processed, within the buyer's stipulated deadline if applicable.

 

2.2.        If when submitting an offer the seller imposes a deadline for the acceptance thereof, agreement shall be deemed to have been reached when the buyer has confirmed the acceptance of the offer in writing prior to the expiry of that deadline, it being understood that no agreement shall be deemed to have been concluded if such confirmation has not been received within a week after the expiry of said deadline.

 

2.3.        Alterations made to the seller's offer shall only be valid if confirmed in writing. All orders processed via an intermediary must be confirmed directly by the seller to the buyer.

 

 

3.            Drawings and descriptions

 

3.1.        Weights, dimensions, capacities and other details included in catalogues, prospectuses, circulars, advertisements, images and price lists shall be deemed to have the status of further details. These data shall only be binding insofar as the agreement specifically refers thereto.

 

3.2.        Any drawings and technical descriptions provided to the buyer either before or after agreement has been reached and on the basis whereof whole or partial manufacture is rendered possible, shall remain the exclusive property of the seller. The buyer may not use, copy or reproduce such drawings or technical descriptions, nor pass them on to third parties or acquaint third parties with them without the permission of the seller. However, they are the property of the buyer if:

 

a)       this has been expressly agreed, or

b)       they relate to a distinct development agreement preceding the implementing agreement in which the seller did not reserve the associated property rights.

 

3.3.        Any drawings and technical descriptions provided by the buyer to the seller either before or after agreement has been reached and on the basis whereof whole or partial manufacture is rendered possible, shall remain the exclusive property of the buyer. The seller may not use, copy or reproduce these drawings or technical descriptions, pass them on to third parties or acquaint third parties with them without the permission of the buyer.

 

 

4.            Packaging

 

Unless otherwise agreed, prices shall be understood to correspond to unpackaged goods. Packaging is invoiced separately.

 

 


5.            Monitoring

 

Both during the manufacturing process and following the completion of the work, the buyer shall be entitled to ask its relevant authorised representatives to monitor and verify the quality of both the equipment and the components used. Such monitoring and verification shall be performed during normal working hours at the place of work once a date and time has been agreed in advance with the seller. Any costs arising from the investigation or from the intervention by a monitoring or inspection body are to be borne by the buyer.

 

The buyer must inspect the goods immediately and thoroughly upon delivery. Any non-conformance should be reported immediately. Failing this it is accepted that the goods are conform and final and irrefutable free of any visible defect that can be noticed upon a thorough inspection. Any complaints, comments, disputes or protests are admissible only if it are formulated in writing.

 

 

6.            Transfer of risk – Delivery of goods

 

6.1.        The sale and definitive delivery of the goods shall take place at the factory of the seller (EXW Incoterms 2010), even if they have to be shipped franco.

 

6.2.        The seller must inform the buyer in writing of the date on which the buyer is to take delivery of the goods. The buyer must be informed in sufficient time to be able to take the appropriate measures.

 

6.3.        If the seller has acted to provide the buyer with wagons or some other means of transport or to simplify customs formalities, he cannot be held liable in this connection, and any costs arising shall be charged at cost price.

 

6.4.        The goods shall be shipped at the buyer's own risk.

 

6.5.        Unless otherwise agreed, partial deliveries are allowed.

 

 

7.            Reservation of title

 

7.1.        Notwithstanding the provisions of Article 6, the goods shall remain the property of the seller until payment has been received in full. The advance payments will be kept by the seller as compensation for possible losses on resale.

 

7.2.        The buyer undertakes not to sell the goods or transfer them to a third party whilst they are still the property of the seller.

 

Failure to comply with this clause will result in the buyer being liable to pay fixed damages amounting to 50% of the retail price (as a supplement to the retail price and as compensation for any delays).

 

 

8.            Delivery periods

 

8.1.        Unless otherwise agreed, the delivery time shall commence on whichever of the following dates is the later:

 

a)            the day on which the agreement is reached (see Article 2);

b)            the day on which the seller receives an instalment of the payment due, in the event that it was stipulated in the agreement that an instalment would be paid prior to the start of production.

 

8.2.        Unless otherwise agreed, the delivery times laid down in the agreement shall be estimates only. Delays shall not entitle the buyer to terminate the contract or claim any compensation.

 

8.3.        Even if the buyer does not take delivery of the goods when they are made available to him by the seller, he may nonetheless not postpone the date normally set for the payment associated with the delivery.

The seller shall store the goods at the expense and risk of the buyer. Should the buyer so request, the seller shall organise arrange to have the goods insured on behalf of the buyer.

 

 

9.            Payment

 

9.1.        All payments shall be made in euro or in the currency stipulated in the agreement. All payments shall be calculated net and excluding discounts.

 

9.2.        Prices shall be calculated on the basis of the current market value of raw materials, wages and social charges. Unless stated otherwise, the prices shall be revised using the price-revision formula annexed to these general conditions of sale.

 

9.3.        Unless otherwise agreed, invoices must be settled within 30 days, starting from the day following that:

 

1°            on which the buyer receives the invoice or similar request for payment; or

2°            on which the goods or services are received, if the date on which the invoice or similar request for payment is received has not been specified or if the buyer receives the invoice or similar request for payment before receiving the goods or services; or

3°            on which the approval or inspection of the goods or services takes place with a view to verifying whether they comply with what has been agreed, if the law or agreement in question makes provision for such an approval or inspection procedure and if the buyer receives the invoice or similar request for payment on or prior to the date on which the goods or services are approved or inspected.

 

Should the buyer fail to pay within the agreed payment period or, in the absence of an agreed such period, within the legally stipulated deadline, on the day after the expiry of said period the seller shall be legally entitled to demand the payment of interest at the reference rate plus eight percentage points rounded up to the nearest half percent. The seller shall be entitled to do this without sending a letter of formal notice to the buyer.

 

The reference rate shall be the interest rate applied by the European Central Bank for its most recent main refinancing operation, as defined by the law of 2 August 2002.

 

Should the buyer fail to pay within the agreed payment deadline or, in the absence of an agreed period, within the legally stipulated time limit, the seller, notwithstanding his right to compensation of the legal costs in accordance with the conditions set out in the Civil Code, shall be entitled to reasonable compensation from the buyer for all relevant recovery costs arising from late payment.

 

The fact that interest is charged does not mean that payments cannot be demanded on the due date.

 

9.4.        All current and future taxes, additional levies and costs, regardless of their nature, related to the sale, are at the expense of the purchaser.

 

 

10.          Financial guarantees

 

Should it transpire after agreement has been reached but before payment has been settled in full that the buyer is experiencing credit difficulties or should the buyer's creditworthiness diminish, especially in the following cases: requests for payment deadlines, protests, seizure of all or part of the buyer's goods at the request of a creditor, delay in social security payments and so forth, the seller reserves the right to demand the guarantee he deems necessary to ensure proper fulfilment of the relevant obligations, even after delivery of the goods. No letter of formal notice is required for this purpose.

 

 

11.          Termination clause

 

Should an invoice not have been settled by the due date or should Article 10 have to be applied, the agreement shall be legally dissolved by the seller declaring his intention so to do in a registered letter without requiring any prior letter of formal notice.

 

In this case, the seller shall be entitled to retake possession of the delivered goods without the need for intervention by the courts. In addition, the buyer shall be liable for compensation totalling 15% of the price, with a minimum of € 150

 

 

12.          Guarantee

 

12.1.      The seller undertakes to remedy any undeniable hidden faults (with the goods themselves) that have not been caused by force majeure or faulty handling or other by either the buyer or a third party, by replacing or repairing the goods in question.

 

This obligation shall only apply to faults that become apparent within one year after the goods have been brought into circulation. This will be assumed to have happened by 30 days after the goods have been made available in the factories if the delivery was made in Belgium and 45 days if the delivery was made abroad.

 

The replaced components shall be the property of the seller. These items shall be returned at the cost of the buyer.

 

12.2.      The seller shall not be obliged to provide any guarantee or compensation other than that which is stipulated in Article 12.1. In particular, the seller shall not be obliged to provide any kind of compensation for potential damage to commercially used goods or for loss related to the professional activity of the buyer or the people for which the buyer is responsible under article 1384 of the Civil Code.

 

12.3.      At the same time, the seller shall not be obliged to provide compensation for this damage, based on reasons not included in the contract.

 

With respect to bodily harm and damage caused to private property, the seller shall not be obliged to provide compensation if:

 

 • there is no proof that the faults were present at the time when the goods were brought into circulation;
 • given the state of scientific and technological knowledge it was not possible for the seller to know about the presence of the faults;
 • the faults in question are attributable to the design of the item in which the goods are incorporated or result from instructions issued by the buyer;
 • the damage is the fault of the buyer, the injured person or somebody under the charge of the injured person (e.g. incorrect manoeuvres, faulty operation, modifications made by the buyer or third parties, and so forth);
 • the faults result from the conformity of the goods with binding regulations issued by public authorities;
 • the damage is caused by a lack of maintenance or maintenance carried out at odds with the maintenance manual or maintenance instructions drawn up by the manufacturer;
 • the damage results from action taken by a third party not approved by the manufacturer.

 

12.4.      The buyer shall protect the seller against any claims or demands that third parties could make against the seller on the basis of damage as defined in Article 12.3.

 

Should the product have been manufactured in accordance with a design provided by the buyer, in all cases, the guarantee shall be limited to a strict execution of the item in accordance with the specifications of that design.

 

 

13.          Assembly

 

13.1.      Assembly is not included in the agreement under any circumstances. However, the seller may, under certain circumstances, agree to provide these services at the buyer's request.
That being the case, work performed by the workers or engineers shall be at the expense of the buyer.

 

13.2.      The buyer must provide all assistance, equipment and materials required for assembly at his own expense.

 

 

14.          Mitigating circumstances

 

14.1.      Mitigating circumstances arising after the conclusion of the agreement and preventing the implementation thereof shall be deemed to include: industrial disputes and any other circumstances such as fire, mobilisation, seizure, embargo, the prohibition of currency transfers, rebellion, a shortage of transport, a general shortage of raw materials, restrictions imposed on energy consumption, provided that such other circumstances occur beyond the control of the parties.

 

14.2.      The party citing the occurrence of such aforementioned circumstances must immediately inform the other party in writing of their onset and termination.

 

14.3.      Should one of the aforementioned set of circumstances arise, the buyer and seller shall both be free of any liability.

 

 

15.          Applicable law

 

The agreement is governed by Belgian law unless the parties decided otherwise.

 

 

16.          Competent court

 

In the event of a dispute, the courts of Hasselt shall have exclusive jurisdiction.


ANNEX - PRICE REVISION FORMULA

For companies with work and supplies to be carried out in-factory:

P = Po (0.7 M   + 0.3 S   )

                 Mo           So

in which:

P=           Invoice price

Po=         Initial price on date of confirmation

Mo=        Value of Stainless Steel AISI 304 Cold Rolled sheets 1 to -1.2 mm on date of confirmation as quoted in Market prices of materials: summary table (www.agoria.be),

M=          Value of same material on date of invoice.

So=         Reference hourly wage plus social charges in the metal manufacturing industry (average of Limburg) as recognized by the Federal Public Service Economy, SMEs, Self-employed and Energy - Assignments and published by Agoria on confirmation date (month).

S=           Same wage on date of invoice (month)

 
Feedback 


Wegra NV Lieven Gevaertlaan 8, 3900 Pelt, België - T +32 11 80 88 80 - F +32 11 80 88 81 - info@wegra.com